مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- یکشنبه- سه شنبه 9 الی 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 340,000 تومان

1400-05-16

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- شنبه-دوشنبه 17 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 340,000 تومان

1400-05-17

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- یکشنبه-چهارشنبه 17 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 340,000 تومان

1400-05-21

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- پنج شنبه 8 الی 14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 340,000 تومان

1400-05-22

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- جمعه 8 الی 14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 340,000 تومان