برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-14

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 14 الی 20

رضا جمالی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400-05-25

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- شنبه- دوشنبه 13-8

رضا جمالی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان