Web Design Pack

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

Web Design Pack- یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,600,000 تومان

1400-05-14

Web Design Pack- روزهای پنج شنبه 14 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,600,000 تومان