PHOTOSHOP(مقدماتی)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400-05-16

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- شنبه-دوشنبه 17 الی 20

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400-05-21

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 8 الی 14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان