کنترل پروژه با MS Project

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-10

کنترل پروژه با MS Project

سعید امین پور

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان