اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان