تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان