طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش SAFE , SAP (دفترچه محاسبات)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان