مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-17

مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 870,000 تومان