تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-16

تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان