دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 780,000 تومان