طراحي Piping با نرم افزار PDMS

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

طراحي Piping با نرم افزار PDMS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان