شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-21

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتي)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان