شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

لیست کلاس های آموزشی مرکز فناوری اطلاعات

1400-05-22

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان